Haiku Nedir?

Türkçede eğlenceli mısra anlamına gelen Haiku Japon Edebiyatı şiir türüdür. Dünyadaki en kısa şiir biçimi özelliğine sahiptir. Haiku birçok farklı kültürden şairi etkilemiştir.

Biçimsel olarak; on yedi heceden oluşan Haiku, 5-7-5 hece ölçüsüne uygun olarak üç dizeden oluşur.
Biçimsel açıdan öğrencilere;
matematiksel düşünme,
matematiksel planlama ve
planlı ve kurallı çalışmalar yapma fırsatı sunabilir.

Amaç olarak; Haiku sıradan hayatın akışında bir anı yakalayıp ona odaklanmayı amaçlar. Böylece hayatı, doğayı fark ettirir. Haiku anı resmeden bir mevsim şiiridir temelde. Farkındalık oluşturur. Bir duyguyu, bir gözlemi, bir sezgiyi, manevi bir algıyı ya da durumu dile getirir. Az sözle özü anlatmanın yoludur.
Amaç açısından öğrencilere;
bireysel farkındalık,
çevresini, doğayı keşfetme,
durup düşünme,
inceleme, gözlem yapma
duygularını keşfetme fırsatı sunabilir.

Sonuç olarak, insan Haiku aracılığıyla doğa ile arasında bağı hisseder. Haiku doğa ile bütünleşme sağlar.
Sonuç olarak öğrencilere;
doğayı sevme
doğadan keyif alma fırsatı sunabilir.

Ö R N E K L E R
Nozawa Boncho
Rüzgarsız günde    Rüz – gar – sız gün – de (5)
Kendisi isteyerek   Ken – di – si is – te – ye – rek (7)
Düşüyor yaprak     Dü – şü –yor yap- rak (5)

 

Orhan Veli Kanık

Gemliğe doğru,      Gem-li-ğe doğ-ru (5)
Denizi göreceksin  De-ni-zi gö-re-cek-sin (7)
Sakın şaşırma.        Sa-kın şa-şır-ma (5)

 

Örnek sınıf içi etkinliğe göz atmak isterseniz: https://mektepp.com/etkinlik/haiku-siir-calismasi/


Yorum Yap

author
Aysa

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp