WebQuest-Web Macerası

Günümüzde İnternet eğitim öğretimde çok önemli bir noktada. İnternetin verimli kullanılabilmesi için farklı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de “Web Quest-Web Macerası” öğretim yöntemi. Özellikle üst düzey düşünme becerilerine hitap eden Web Macerası, öğrencilerin İnternet’i bir kaynak olarak kullanmalarına, çalıştıkları alanla ilgili materyallere ulaşmalarına imkân tanıyor.

Üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirmek üzere tasarlanan Web Maceraları ile ilgili literatür tarandığında genel olarak Web Maceralarının 6 adımdan oluştuğu veya oluşması gerektiği üzerinde duruluyor:

Giriş

Web Maceralarının ilk adımı olan bu bölümün amacı, Web Macerası hakkında genel bir bilgi vermek, konuya genel bir giriş yapmak, Web Macerasını tamamlayacak olanlar için gerekli ön bilgiyi sağlamak, Web Macerasını tamamlayacak olanları araştırma ve soruşturma yapmaya hazırlamak ve konuya ilgilerini çekerek onların motivasyonunu sağlamaktır. Bu bölümde öğrencilere Web Macerası süresince nelerle karşılaşacağı bildirilir, öğrencilerin derste yapacağıaktiviteler, etkinlikler ve araştırmalar hakkında bilgi verilir. Genellikle bu bölümde yapılacak çalışmalar öğrenenlere ilginç bir senaryo çerçevesinde sunulur. Bu yüzden öğrenciler senaryo dâhilinde üstlenecekleri roller hakkında bu bölümde bilgilendirilmelidir.

İşlem/Görev

Bu adımda konuyla ilgili neler yapılacağı hakkında bilgi verilir ve öğrenenlere verilecek olan görevler ve roller tanıtılır. Bu adımda öğrenenlereWeb Macerası süreci içerisinde gerçekleştireceklerigörevler verilir.

Web Macerasında verilebilecek görevler 12 başlık altında toplanmıştır:

  • Kendini ifade etme işlemleri- Derlemeişlemleri
  • Gizemli işlemler
  • Gazetecilikle ilgili işlemler
  • Yaratıcı ürün işlemleri
  • Ortak karar verme işlemleri
  • İkna etme işlemleri
  • Kendini sorgulama işlemleri
  • Yargılama işlemleri
  • Analitik işlemler
  • Tasarım işlemleri
 • Bilimsel işlemler

Süreç

Bu adımda öğrenenlerin Web Macerası süresince hangi araçları, hangi yöntemleri ne kadar sürede kullanacakları, görevler yerine getirilirken hangi aşamalardan geçileceği, öğrenenlere verilen rollerin neleri kapsadığı ve bu rollere uygun olarak nasıl çalışmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlatılır. Öğrencilere verilen görevler ve bu görevleri yerine getirilmesi için verilen talimatlar açık, anlaşılır, sade ve öğrencinin seviyesine uygun olarak düzenlemelidir. Bu bölümdeki basamaklaröğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde tutularak artırılabilir. Bu bölümün en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin elde ettikleri bilgileri nasıl düzenleyecekleri konusunda öğrencilere yardımcı olmasıdır.

Bilgi Kaynakları

Bu adım öğrencilerin araştırmalarında kullanacakları ve Web Macerasını hazırlayanlar tarafından belirlenen İnternet bağlantılarından (link) oluşmaktadır. Kullanılan siteler Web üzerinde amaçsız gezinmeden kaçındıran siteler olmalıdır.

Değerlendirme

Öğrencilerin WebMacerası sonucunda raporlar, sunumlar ve dramatik gösteriler gibi ortaya koydukları ürünlerin nasıl değerlendirileceği bu bölümde açıklanır. Bu bölümde öğrenciler, yaptıkları çalışmalar ile ilgili olarak bireysel veya grup halinde değerlendirebilir. Öğrencilerin değerlendirilmesinde rubrikler, kontrol listeleri veya değerlendirme tabloları kullanılabilir. Değerlendirme araçlarında sonuçların nasıldeğerlendirileceği, değerlendirme kriterlerinin neler olduğu belirtilir. Öğrencilere süreç bölümünde verilen görevlere göre düzenlenen değerlendirme bölümü, sürecin her aşamasında ortaya konan ürünlerin değerlendirmesini içermelidir.

Sonuç

Bu bölümde öğrencilerin Web Macerasını tamamlayarak ulaştıkları müfredat hedefleri belirtilir. Öğrenciler, ne öğrendikleri ve ne başardıklarına ilişkin özet bilgiyi bu bölümde bulabilirler. Genellikle, sonuç bölümü giriş ile bir şekilde ilişkilidir. Yapı olarak birbirine benzeyen bu iki bölümde öğrencilerin yapacakları çalışmalara ilişkin bilgilerle yaptıkları çalışmaların neticesinde kazanımlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.


Web Maceralarında temel olarak 6 adım yer almakla birlikte bu adımlara ek olarak araştırmacılar bazı adımların eklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Youngve Wilson, Web Macerasına “Sen ne düşünüyorsun? (What do you think?)”, “Paylaş ve karşılaştır.” (Share and compare) adımlarının eklenmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir. “Ne düşünüyorsun?” bölümü öğrencilerin kaynak arama faaliyetlerine başlamadan önce test edilmesini sağlarken, ilk anlamalarını kullanmalarını ve değerlendirmeleri için fırsat tanır.

Son olarak Zunal WebQuest Maker ve WebQuest.Org örnek web macerası bulabileceğimiz sitelerden en çok kullanılan iki tanesidir. Hemen aşağıya üç türkçe iki ingilizce örnek ekledim. Türkçe web macerası örnekleri sınırlı sayıda. Umarım ileride türkçe içerikli “webquest”ler oluşturur ve birbirimizle paylaşırız.
Yorum Yap

author
Betül Gültekin

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp